MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

17. Medikal Fizik Kongresi Sunumları


1.GÜN 18 EKİM 2019

A SALONU

KONUŞMALAR
           •Brakiterapide Doz - Zaman İlişkileri - (Fadime ALKAYA)
           •Eksternal Radyoterapide Doz - Zaman İlişkileri - (Aydın ÇAKIR)
           •PET-BT ve PET-MR-ın Onkolojide Kullanımı - (Almos ELEKES)
           •3 Boyutlu Brakiterapide Doz-Volüm Tanımlamaları - (Nural ÖZTÜRK)
           •Brakiterapide Ters (inverse) Planlama (IPSA) - (Kadir YARAY)
           •Klasik Teknik ile TBA Foton Işınlamaları - (Aysun İNAL)
           •Modern Teknikle TBA Foton Işınlamaları - (Bora TAŞ)
           •Kranyospinal Işınlamalar - (Emel HACIİSLAMOĞLU)
SERBEST SÖZEL BİLDİRİLER
           • Türkiye-de Radyoterapi Cihazlarının Durumu Ve İnsan Gücü - (Hatice Bilge BECERİR)
           • Akciğer Kanseri Radyoterapisinde Dört Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi İle Hedef Hacim Tanımlama Stratejilerinin Hareketli Fantom ve Film Dozimetrisi İle Araştırılması - (Canan KÖKSAL)
           • Meme Tedavisinde Farklı Algoritma Kullanmanın Doz Doğruluğuna Etkisi - (Yaprak ERÖZMEN)
           • Medikal Bir Lineer Hızlandırıcı Foton Faz Uzayının Gate/ Geant4 Simülasyon Yöntemiyle Elde Edilmesi ve Analizi - (Hediye Acun BUCHT)
           • Baş-Boyun Kanserli Hastaların Radyoterapi Planlamalarında, Işınlanan Bölgede Bulunan Diş İmplant Malzemelerin Doz Dağılımına Etkisinin Monte Carlo Simülasyon Yöntemi ve Pencil Beam Konvülüsyon Algoritması Kullanılarak Belirlenmesi - (Oya AKYOL)
           • Stereotaktik Beyin Radyoterapisinde Seri Işınlamalar İçin CT Kalınlığı ve Demet Giriş-Çıkış Engellemesinin Plan Kalitesine Etkisi - (Melisa AKMANLAR)
           • İleri Evre Sol Meme Kanserinde Sanal Bolusun VMAT Plan Kalitesi Üzerine Etkisi - (Berat Tuğrul UĞURLU)
           • Senkron Bilateral Meme Kanseri İçin Simültane İntegre Boost Radyoterapisinde Volumetrik Ark Terapi (VMAT) ve Helikal Tomoterapi Tedavi Planlarının Dozimetrik Karşılaştırılması - (Canan ERTUNÇ)
           • Prostat Stereotaktik Radyoterapi Tedavilerinde Lınac Tabanlı Cihazların Kolimasyon Sistemlerinin Tedavi Kalitesine Etkisinin Araştırılması - (Pelin ÇETİN)
           • Sağ Meme Kanserinde Farklı Planlama Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması - (Derya YÜCEL)
           • Dozimetrik Yaprak Açıklığı Değerinin Stereotaktik Vertebra Metastazı Tedavi Planlarında Doz Hesabına Etkisi - (Uğur AKBAYIRLI)
           • Özel Tasarlanmış Prostat Fantomu İle Esnek Eşleştirme Programlarının Doğruluğunun Dozimetrik Kontrolü - (Evren Ozan GÖKSEL)
           • Tomoterapi Planlamasında Pitch Faktörü ve Alan Genişliğinin Farklı Densitelerin Maksimum Dozuna Etkisinin Değerlendirilmesi - (Songül Barlas US)

B SALONU

KONUŞMALAR
           • SPECT/BT Kalite Kontrol Testleri - (Leyla POYRAZ)
           • PET/BT Kalite Kontrol Testleri - ( Nami YEYİN)
           • Ra-223 (Alfaredin) Dozimetrisi - (Nami YEYİN)
           • Bilgisayarlı Tomografi-de Doz ve Azaltım Yöntemleri - (İsmail ÖZSOYKAL)
           • Radyonüklid Tedavi Uygulamalarında Monte Carlo - (Ahmet BOZKURT)
           • Monte Carlo Uygulamalarındaki Güncel Gelişmeler - (Kadir AKGÜNGÖR)
SERBEST SÖZEL BİLDİRİLER
           • Lu-177 PSMA-617 Tedavisi Uygulanan Prostat Kanseri Tanılı Hastalarda MIRD Yöntemi İle Kritik Organ Dozlarının Belirlenmesi - (Burcu KOZANLILAR)
           • Lutesyum-177 Tedavilerinde Kantitatif SPECT/CT İle Hastaya Özgü Dozimetri - (Gülçin ÇELİK)
           •Bilgisayarlı Tomografi Çekimlerinde Over Dozları: Fantom Çalışması - (Özge ULU)
           • Bilgisayarlı Tomografide İteratif Rekonstüraksiyon Algoritmalarının Görüntü Kalitesi Ve Hasta Dozu Üzerindeki Etkileri - (Elif Ecem ALCAN)
           • Glanduler Doku ve Cilt Dozunun Derinlik Ve Konuma Bağlı Dağılımının Makroskopik ve Mikroskopik Voksel Boyutlarında Monte Carlo Simülasyonu İle İncelenmesi - (Gizem ŞİŞMAN)
           • Mamografide Homojen Olmayan X-Işını Alanındaki Doz Gradyentinin Ölçülmesi ve Geant4 İle Monte Carlo Simülasyonu - (Gizem ŞİŞMAN)
           • Yüksek Atom Numaralı Kompleks Geometrik Yapılı Materyallerin Yüzey Dozlarının Monte Carlo Simülasyonu İle Değerlendirilmesi - (Gizem Bakıcıerler AYBARS)
           • Radyoloji Ve Radyoterapideki Temel Dozimetrik Uygulamalarda Medikal Fizik Eğitimine Yönelik İnteraktif Bir Kullanıcı Arayüzünün Geliştirilmesi - (İsmail ÖZSOYKAL)
           • Tof Özelliği Olan ve Tof Özelliği Olmayan PET/BT Sistemlerinde Lezyon Detektabilitesinin Karşılaştırılması - (Yağmur İdil ULUSOY)
           • Radyasyonun Oksidatif Stres ve Apoptozis Üzerindeki Etkilerinde Rac1 Molekülünün Rolü - (Yaşar Aysun MANİSALIGİL)

2.GÜN 19 EKİM 2019

A SALONU

KONUŞMALAR
           • Radyoterapide Oda Dizaynları ve Çevre Doz Ölçümleri - (Doğan YAŞAR)
           • Medikal Fiziğin Geleceği - (Mehmet Ertuğrul ERTÜRK)
           •Radyocerrahide Yenilikler - (Öznur ŞENKESEN)
           • Partikül Tedavilerde Yenilikler - (Serap ÇATLI)
           •Brakiterapide Yenilikler - (Yücel SAĞLAM)
           • Tiroit Uptake ve Nodül Ablasyonu - (Muhammed ABUQBEITAH)
           • Baş-Boyunda Ne Zaman Ve Nasıl Adaptıf RT- - (Gökhan ÖZYİĞİT, Fatih BİLTEKİN)
           • Memede Nefes Kontrolü Yapılamıyorsa Ne Yapılmalı- - (Füsun TOKATLI)
           • Memede Nefes Kontrolü Yapılamıyorsa Ne Yapılmalı- - (Nazmiye Dönmez KESEN)
           • Akciğer SBRT Mi Konvansiyonel Mi- - (Ayşe Nur DEMİRAL, Zafer KARAGÜLER)
SERBEST SÖZEL BİLDİRİLER
           • Abdominal Bölge Radyoterapi Uygulamalarında Solunum Hareketinin Riskli Organlardaki Hacimsel ve Dozimetrik Etkilerinin Değerlendirilmesi - (Yılmaz BİLEK)
           • Sinonazal Kavite Tümörünün Radyoterapi Cevabının Adaptif Metotla Değerlendirilmesi - (Sibel KARACA)
           • Üç Boyutlu Yazıcı İle Üretilen Fantomun Radyocerrahi Tedavi Planlarının Kalite Kontrolünde Kullanılması - (Hasan UYSAL)
           • Akciğer Kanseri Stereotaktik Beden Radyoterapisinde Dört Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi İle Hedef Hacmin Belirlenmesindeki Yaklaşımların Araştırılması - (Canan KÖKSAL)
           • Monte Carlo Metodu Kullanılarak Mikro Yapraklı Bir Medikal Lineer Hızlandırıcının Modellenmesi ve Alternatif Bir Tedavi Planlama Sisteminin Oluşturulması - (Derya YÜCEL)
           • Hdr Brakiterapi Afterloading Sisteminde Miami Aplikatör Kullanımı Sonrası Gelişen Sıvı Kontaminasyonu: Advers Olay - (Özge BOZOĞAN) (Özge BOZOĞAN)
           • Tandem-Ovoid Aplikasyonu Yapılan Brakiterapi Planlamaları İçin Her Fraksiyonda Yeni Tomografi Gerekli Mi- - (Mine DOYURAN)
           • Dual Enerjili Bilgisayarlı Tomografi (DEBT) Yöntemiyle Efektif Atom Numarası (Zeff) ve Elektron Yoğunluğu (Qe) Türetilmesi - (Rıza DİLEK)
           • Yoğunluk Ayarlı ve Ark Radyoterapi Uygulanan Baş- Boyun Kanseri Tanılı Hastalarda Hedef ve Riskli Organlardaki Değişimin Retrospektif Araştırılması - (İbrahim MERAL)
           • Yüzey Takip Sistemi (BH-CT) ve 4D-CT Teknikleri İle Tedavi Edilen Akciğer SBRT Hastalarında Tümör Takibi - (İsmail Faruk DURMUŞ)
           • Proton Demetinin Csda Menzil Belirlemesi ve Lucite (C5O2H8) İle Silikon (Si) Materyallerinin Wer Hesaplamaları - (Rıza DİLEK)
           • Radyoterapi Tedavisi Sonrası İnsan Dişinin Elastik Özelliklerinin 320 Mhz Taramalı Akustik Mikroskop İle Tanısı - (İrem DEMİRKAN)
           • Karaciğer Tümörlerinin Stereotactic Vücut Radyoterapisinde Fraksiyon İçi ve Fraksiyonlar Arası Tümör Yer Değişiminin Dozimetrik Olarak İncelenmesi - (Aydın ÇAKIR)

B SALONU

KONUŞMALAR
           • Nükleer Tıp Oda Dizaynı ve Radyasyondan Korunma - (Bağnu UYSAL)
           • Nükleer Tıp ve Radyolojide Oda Dizaynı ve Radyasyon Korunması - (Bilal KOVAN)
           • Tiroit Kanseri Uzak Met. Tedavisinde Dozimetri - (Mustafa DEMİR)
           • Tiroit Kanseri Bakiye Doku Ablasyon Dozimetrisi - (Yasemin PARLAK)
           • Karaciğer Hastalıklarında Dozimetri - (Bilal KOVAN)
           • Görüntülemede Yeni Yöntemler - (Özcan GÜNDOĞDU)
           • Sağlık Bakanlığı Temsilcisi - (Recep USLU)
SERBEST SÖZEL BİLDİRİLER
           • Y-90 Görüntülemede Kolimatör ve Enerji Penceresi Optimizasyonu - (Caner İNCE)
           • Y90 Mikroküre Tedavisinde Pre-Post Tedavi Doz Değerlerinin Karşılaştırılması - (Gamze Ergiyen BULDU)
           • Tc-99 Maa Sintigrafisinde SPECT/BT Görüntülerine Uygulanan Foton Atenüasyonu ve Saçılma Düzeltmelerinin (Ac ve Sc) Y-90 Dozimetrisi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi - (Özgür Taylan AKDAĞ)
           • Cdznte Kristaller Kullanarak Türkiye-de Gama-Prob ve Gama-Kamera Geliştirilmesi - (Emrah KALEMCI)

C SALONU

KONUŞMALAR
           • RT QA -nde Genel Kavramlar - (Murat OKUTAN)
           • Radyoterapide Hata Kaynakları - (Nadir KÜÇÜK)
           • Radyoterapide Kazalar - (Songül KARAÇAM)
           • Cihaz QA-leri ve Radyoterapi Teknikerlerinin Rolü - (Vildan ALPAN)
           • Adaptif RTve QA - (Evren Ozan GÖKSEL)