MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

15. Medikal Fizik Kongresi Sunumları


KONUŞMALAR


           
           Medikal Fiziğin Güncel Durumu ve Özlük Hakları Radyoterapi Görüşü (Bahar Dirican)
           Medikal Fiziğin Güncel Durumu ve Özlük Hakları (Mustafa Demir)
           Medikal Fiziğin Güncel Durumu Ve Özlük Hakları Radyoloji Görüşü (Ayşegül Yurt)
           SPECT/BT (Meral Değer)
           Radyoterapi Teknikleri (Onur Has)
           IGRT'de Kalite Kontrol (Hilal Acar)
           SBRT Clinical Protocols: Treatment Planning and Delivery Considerations (Kamil M. Yenice)
           PET-BT (Leyla Poyraz)
           PET/MRI Nükleer Tıp Bakış Açısı (Ömer Demirkaya)
           Optimizing the Dose Fractionation Schedule (Thomas Bortfeld)
           Manyetik Rezonans Görüntüleme Fiziği ve Son Gelişmeler (Ergin Atalar)
           Radyasyondan Korunma Prensipleri ve Yönetmelikler (Emin Güngör)
           Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı (Gülbin Dural)
           Tedaviplanlama Sistemlerinde Kalite Kontrol (Fadime Alkaya)       
           Tedavi Planlama Sistemi Doz Hesap Algoritmasınin Farklı Yoğunluk ve Geometrideki Akciger Inhomojenite Ortamında Monte Carlo Yöntemi ile Verifikasyonu (Boran M. Güngör)
           Baş Boyun Kanserlerinde Adaptif Radyoterapi (Yonca Yahşi)
           İzmir İlinde Buca, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerinin Radon Dağılım Haritalarının Oluşturulması (Türkan Özbay)
           Quantitative Imaging with Y-90 Bremsstrahlung SPECT (Single Positron Emission Computed Tomography) (Seval Beykan)
           Radyofarmasötiklerden Yayılan Radyasyonun Zamana ve Mesafeye Bağlı Değişiminin İncelenmesi (Arzu Coşkun)
           Tedavi Planlama Sistemlerinde Kullanılan Algoritmalar (Cemile Ceylan)
           Radyoiyot (I-131) Dozimetrisi (Türkay Toklu)
           Lu-177 Dozimetrisi (Peptid Reseptör Radyonüklid Tedavisinde) (Türkay Toklu)
           Radyomikroküre Tedavisinde Dozimetri (Mustafa Demir)
           Monte Carlo (klinik) Uygulamaları (Emin Tavlayan)
           Kritik Organları Konturlamanın Önemi (Gökhan Özuynuk)
           Multi-Criteria Plan Optimization (MCO) (Thomas Bortfeld)
           Practical Methods for Assessing Image Quality in Diagnostic Radiology (Nicholas Marshall)
           IGRT'de Radyolojik Anatomi ve Referans Noktaların Belirlenmesi (Musa Koçak)
           Characterization of System Imaging Performance in Conventional Mammography and Digital Breast Tomosynthesis (Nicholas Marshall)
           Dünden Bugüne BT Sistemleri ve Türkiyedeki Durum (Tolga İnal)
           Radyolog Gözüyle Medikal Fizikç (Kaan Ataç)
           Radyasyon Kazaları (Songül Karaçam)
           Radyasyon Zırhlama (Mehmet Tombakoğlu)
           Bilgisayarlı Tomografiyle Yapılan Çift Fazlı Abdomen İncelemelerinde Otomatik Tüp Akımı Modülasyonu Tekniğinin Hasta Dozu ve Görüntü Kalitesi Üzerine Etkileri
           Proton Therapy: The Next (3rd) Generation (Thomas Bortfeld)
           Medikal Fizikçi gözüyle Medikal Dozimetrist (Yiğit Çeçen)
           Radyoloji'de Doz Azaltım Yöntemleri (Ayşegul Yurt)
           Radyoterapi Teknikeri Gözüyle "Medikal Dozimetristlik" (Derya Çöne)
           Classical Radiobiology and Normal Tissue Complication Analysis (Kamil Yenice)
           Nükleer Tıpta Doz Azaltım Yöntemleri (Leyla Poyraz)
           Radyolojik Uygulamalar için Monte Carlo (Ahmet Bozkurt)
           Hybrid Tedavi ve Görüntüleme Sistemleri (PET /MR) Nukleer Tip Bakış Açısı (Ömer Demirkaya)
           Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) (Gülgün Engin)
           Hibrit Tedavi ve Görüntüleme Sistemleri (PET/MR) (Melek Nur Yavuz)
           Radyasyon Onkolojisinde Medikal Fizikçinin Eğitimi (Hatice Bilge)
           Sağlık Fiziği Eğitimi 'Radyolojide Türkiye'deki Durum' (Turan Olğar)
           Sağlık Fiziği Eğitimi Nükleer Tıp (Mustafa Demir)
           Sağlık Fiziği EğitimiYurt Dışındaki Durum (Bahar Dirican)
 

SERBEST SÖZEL BİLDİRİLER

     

          Monte Carlo Simulasyonu Kullanılarak Fotonların Su ve Yapay Beden Sıvısında Etkileşim Tesir Kesitleri ve Kütle Soğurma Katsayılarının Hesaplanması (Tahir Çakır)

           • Solunum Hareketli Fantom Kullanılarak Gated Tedavi Tekniğinin Geometrik ve Dozimetrik Doğrulanması (Cemile Ceylan)
           Prostat Kanseri Hastalarına Ultrason Görüntüsü Eşliğinde Fraksiyone Imrt/vmat Tedavisi Yapmak Mümkün Müdür? (Bora Taş)
           VMAT tedavi planlarında linak-tabanlı hatalara karşı hastaya özel QA sonuçlarının hassasiyeti ve gamma analizi ile DVH korelasyonunun değerlendirilmesi (Hande Baş Ayata)
           Farkli In-vivo Dozimetri Teknikleri ile Farklı Imrt Tekniklerinde Integral Doz Tayini (Ramiser Tanriseven)
           6 MV-X filtreli ve filtresiz ışınlarda, küçük alan output düzeltme faktörünün Monte Carlo yöntemi ile hesaplanması (Doğukan Akçay)
           Bilgisayar Tomografi Doz Ölçümlerinde Termolüminesans Dozimetre (TLD) Yöntemi ile Fantom Boyutunun ve Geometrisinin Doza Etkisinin İncelenmesi (Gülşah Koca)
           Opere Prostat Kanserli Hastaların Risk Altındaki Organ Dozlarının Planlama ve "Cone Beam" Bilgisayarlı Tomografi? Doz Hesaplamalarıyla Karşılaştırılması (Murat Köylü)
           Post-tracer Dosimetry of Lu-177-DKFZ-617 Prostate Specific Membrane Antigen (PSMA) Inhibitor In patients with Castration Resistant Prostate Cancer (Mohammad Abuqbeitah)
           Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177Lu-DKFZ-617 (177Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar (Nami Yeyin)
           Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Handan Tanyıldızı)
           Hipertiroidi Hastalarinin Radyoiyot (i-131) ile Tedavisinde Radyoiyodun Effektif Yarılanması ve Vücutta Kalış Süresinin Belirlenmesi (Özlem Yıldırım)
           Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini (Rukiye Çakır Haliloğlu)
           Performance study of a fan beam collimator for a multi- modality small animal imaging device (Sabbir Ahmed)
           Design of a virtual model of a hand-held Germanium detector and a voxelized ICRP whole body phantom: A Monte Carlo study (Sabbir Ahmed)
           Filtresiz Enerjilerde Doz Hesaplama Kernel Parametrelerinin Derinlik Bağımlılığının Azaltılması (Mehmet Ertuğrul Ertürk)
           IMRT Tekniğinde Farklı Enerji Kullanımına Bağlı Klinik Avantajların Biyolojik Modellerle (TCP,NTCP) İncelenmesi (İlker Çatan)
           KiloVolt Geniş Huzmeli Bilgisayarlı Tomografi Cihazının Dozimetrik Ölçümleri için Fantom Tasarımı (Gülşah Koca)
           Konformal ve Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi teknikleri ile yapılan meme ışınlamalarında fetus dozunun araştırılması (Akın Öğretici)
           Radyolojik incelemelerde fetus dozu değerlendirmesi (Songül Karaçam)
           Solunum Kontrolü (DIBH) Eşliğinde VMAT Tekniği Kullanılarak Yapılan Akciğer Stereotaktik Radyoterapisinin Farklı Cihaz ve Teknikler Kullanılarak Karşılaştırılması (Namık Kayalılar)
           Tüm Cilt Işınlamasında Tomoterapi Kullanılabilir mi? Tüm Cilt Elektron Işınlaması(TSEI) ve Tomoterapi İle Tüm Cilt Helikal Işınlama(TSHI) Tekniklerinin Anatomik Fantomda Dozimetrik Karşılaştırılması (Murat Köylü)
           Onyx34 sıvı embolizan ajanın filtresiz foton ışınlarında doz dağılımına etkisinin Monte Carlo tekniği ile incelenmesi (Doğukan Akçay)
           Monte Carlo modeling of a conventional x-ray computed tomography scanner for gel dosimetry purposes (Asghar Mesbahi)
           İntrakranyal Yerleşimli Tümörlerin CyberKnife ile Tedavisinde Göz Lensi ve Tiroid Dozlarının Araştırılması (Necla Kurt)
           Siemens Somatom bilgisayarlı tomografi cihazının bowtie filtre geometrisinin Monte Carlo simulasyonu ile belirlenmesi (Recep Kandemir)
           Meme Kanseri Teşhisi ve Evrelerini Belirlemede Bazı Enzimlerin Tanısal Performansının ROC (Receiver Operating Characteristics) Eğrisi ile Değerlendirilmesi (Halit Demir)
           Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi:'Ne Umduk,Ne Bulduk? (Serdar Sedat Işık) 
           Pretherapeutic Bone Marrow And Lesion Absorbed Dose Determination Using Different Dosimetry Models In Management of Metastatic Differentiated Thyroid Cancer (Mohammad Abuqbeith)
           GBM Hastalarının Lineer Akseleratör (IMRT) ve Helikal Tomoterapi Planlarının Karşılaştırılması (Timur Koca)
           Dosimetric Evaluation of Tomotherapy, Non-coplanar and Coplanar IMRT Plannings for Total Scalp Irradiation (Songül Barlaz Us)
           Automatic Segmentation of Anatomical Structures from CT Scans of Thorax for RTP (Emrah Özsavaş)
           Experimental and Monte Carlo evaluation of Eclipse treatment planning system for effects on dose distribution of the hip prostheses (Serap Çatlı)
           Investigating in-field and out-of-field neutron contamination in high-energy medical linear accelerators based on the treatment factors of field size, depth, beam modifiers, and beam type (Fatih Biltekin)
           Comparison of 3D dose distributions for HDR 192Ir Brachyherapy sources with normoxic polymer gel dosimetry and treatment planning system (Öznur Şenkesen)
           Comparison of dose distributions hippocampus in high grade gliomas irradiation with linac-based imrt and volumetric arc therapy: a dosimetric study (Emine Canyılmaz)
           Dosimetric comparison of left-sided whole-breast irradiation with 3DCRT, forward-planned IMRT, inverse-planned IMRT, helical tomotherapy, and volumetric arc therapy (Emel Hacıislamoğlu)
           A comparison of TPS and different measurement techniques in small-field electron beams (Murat Okutan)