MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

10. Medikal Fizik Kongresi Sunumları


KONUŞMALAR


 
            EFOMP Past, Present and Future - (Peter SHARP)
            AAPM International Affairs Activities - (J. Anthony SEİBERT)
            Quality Assurance for Intensity Modulated Radiation Therapy (Part 1) - (Suzanne NAUDY)
            Absorbe Doz Protokolleri 277'den 398'e Geçiş Elektron Huzme Dozimetrisi  (Alpar DADAŞBİLGE)
            Klinikte ND,W İle Foton Huzmelerinin Absorbe Doz Kalibrasyonu  (İsmail ÖZBAY)
            Absorblanmış Doz Hesaplama ve Ölçüm Protokolleri  (Doğan YAŞAR)
            ICRP Yeni Tavsiyeler  (Burçin OKYAR)
            Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı  (Gülbin DURAL)
            Quality Assurance for Intensity Modulated Radiation Therapy (Part 2)  (Suzane NAUDY)
            Medical Physicists and Malpractice:Accidents and Legal Matters  (Constantin KAPPAS)
            Prostat Brakiterapisi ; Dozimetri  (Gönül KEMİKLER)
            Mikro ve Nano Uygulamaların Sağlık Bilimlerindeki Hedefi  (Yusuf CANER)
            Factors affecting Radiographic Image Quality  (J. Anthony SEIBERT)
            Documentation, Informatıon and Research For Cancer  (Constantin KAPPAS)
            Radiation Biology in Radiotherapy: From Theory To Clinical Practice  (Kiki THEODOROU)
            Digital Mammography and Dedicated Breast CT  (J. Anthony SEIBERT)
            Altyapı Olarak İleri Teknoloji Donanımına Geçen Radyasyon Onkolojisi Kliniklerinde Çekilen Zorluklar ve Gereken Standartlar (Münir KINAY)
            CyberKnife ve Uygulamaları (Ayhan KILIÇ)
            Stereotaktik Radyoterapi Uygulamaları; Gamma Knife  (Zeynep ÖZEN)
            Biyomedikal Mühendisliği ve Medikal Fizik; Farklar ve Benzerlikler - (Bülent YILMAZ)


SERBEST SÖZEL BİLDİRİMLER            Gebe Kadınlarda Meme Işınlamasının Fetüse Etkisi - (Aydan SÖNMEZ)
            10MV Foton Enerjisiyle Tüm Beden Işınlama ve Orta Hat Dozunun Hesaplanması - (Aydan SÖNMEZ)
            Girişimsel Kardiyoloji İncelemelerinde Hasta Doz Ölçümlerinde Kullanılan Dozimetrik Yöntemler - (Ayça ÇAĞLAN)
            Girişimsel Kardiyoloji İncelemelerinde Personelin Aldığı Radyasyon Dozunun Belirlenmesi - Alternatif Teknikler  (Elif ÖNAL)
            Opere Serviks Kanserlerinde 1 HVL Rektum Koruma Bloğunun Klinik Hedef Hacim (CTV) ve Rektum Dozuna Etkisi  (Hakan EREN)
            Siemens Sanal Kama Filtre Doz Profillerinin CMS Xio Tedavi Planlama Sistemindeki Verilerle Karşılaştırılması  (Hatice BİLGE BECERİR)
            IAEA TRS 277, 381 ve 398 Protokollerinin Farklı SW, AIR Oranlarının %DD Eğrileri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi  (Hilal ACAR)
            Farklı Foton Enerjilerinin Absorbe Doz Ölçümlerinin IAEA Protokolleri TRS 277 ve 398'e Göre Karşılaştırılması (Hilal ACAR)
            Üç Boyutlu (3D) Konformal Prostat Radyoterapisinde 3,4,5,6 ve 7 Sahalı Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması  (Nezahat OLACAK)
            Girişimsel Neroradyoloji İncelemelerinde Hasta ve Çalışanların Radyasyon Dozları  (Türkay TOKLU)
            Kliniğimizde Tüm Beden Işınlaması Uygulamalarında Hasta Dozlarının Kontrolü  (Yelda KAHYA)
            6 MV Enerjili Foton Işınlamalarında Tedavi Planlama Sisteminde Değişik İnhomojenite Düzeltmeleri Kullanarak Yapılan Planlama İle  Deneysel  Ölçümlerin Dozimetrik Karşılaştırması  (Aysun İNAL)
            Siemens Oncor Lineer Hızlandırıcısında Efektif Kaynak Mesafesinin Enerji, Alan ve SSD İle Değişimin Araştırılması  (Hediye ACUN)
            Cyberknife Cihazında Rölatif Output Faktörlerinin Farklı Dedektörlerle Ölçümlerinin Karşılaştırılması  (Ayhan KILIÇ)
            Film Dozimetrisi, Lineer Array ve 0,125 cc'lik İyon Odası Kullanılarak Ölçülen Fiziksel Penumbra Değerlerinin Karşılaştırılması  (Aysun ÖZSOY)
            Çok Yapraklı Kolimatörlerde Yapraklar Arası Sızıntı ve Yaprak içi Geçirgenliğinin Karşlaştırılması  (Aysun ÖZSOY)
            Serumda Süperparamagentik Partiküllerin Relaksivitelerinin Magnetik Rezonans Görüntüleme Yöntemiyle İncelenmesi  (Ayşegül YURT)
            IMRT Planlamasında Kullanılan Küçük Alanların Dozimetrisinde Dedektör Etkisi  (Cemile CEYLAN)
            Girişimsel Anjiyografide Optimum Doz Ölçüm Yöntemlerinin Görüntü Kalitesine Bağlı Olarak Geliştirlmesi  (Doğan BOR)
            1800 MHz Elektromanyetik Alanın Ratlarda Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi  (Ekrem ÇİÇEK)
            Kalınlık Değişimi ile Işınlama Süresinin TPS'i Kullanmadan Eksponansiyel Denklemle Hesaplanabilirliği  (Ertuğrul DÜNDAR)
            Baş Boyun Radyoterapisinde Tiroidin Aldığı Dozun Karşılaştırılası  (Hediye ACUN)
            YART Tedavisi İçin Tedavi Cihazının Kalite Kontrol Programı  (Levent ATEŞ)
            Cyberknife Robotik Radyoterapi/Radyocerrahi Cihazının Tümörü Hedeflemekteki Geometrik Doğruluğunun Araştırılması  (Nadir KÜÇÜK)
            Oncentra Tedapi Planlama Sisteminde 'Collapse Cone' ve 'Pencil Beam' Hesap Algoritmalarının Karşılaştırılması  (Seray KURT)
            Meme Kanserinde İnternal Mammary Lenf Nodu Zinciri Işınlamasında Tekniklerin Karşılaştırılması  (Songül BARLAZ)
            Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisinde Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) Dozimetrisi  (Zafer KARAGÜLER)
            Baş-Boyun Kanseri Radyoterapisinde Elektronik Portal Görüntüleme ile Set-up Hatalarının Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma  (Özlem ATAMAN)