MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

Tüzük


Tüzüğü PDF formatında okumak için lütfen tıklayınız.


MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ

ANA TÜZÜK METNİ


I. BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 -

Derneğin adı “MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ”dir. “MFD” şeklinde kısaltılarak kullanılabilir. İzleyen maddelerde MFD kısaltmasıyla anılmıştır. Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dadır.

Faaliyet Alanı

Madde 2 -

Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda merkezi, şubeleri, temsilcilikleri ve platformları ile yurtiçi ve/veya yurtdışında faaliyette bulunur. MFD yasalara uygun olarak, yönetim kurulu kararıyla faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için gerekli gördüğü yerlerde (yurtiçi/yurtdışı) temsilcilik açabilir ve/veya platformlar oluşturabilir.

MFD Amblemi

Madde 3

MFD amblemi, aşağıda görüldüğü üzere, açık mavi zemin üstünde lacivert çemberde “Medikal Fizik Derneği 1988” yazısı ile onun içindeki beyaz daire fonunda tıp simgesi olan birbirine sarılmış çift yılan simgesinin merkezinde bulunduğu kırmızı renk çekirdek çevresinde üç eliptik yörüngenin bulunduğu kompozisyondan oluşur.
Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

a

Derneğin Amacı

Madde 4 - Dernek aşağıdaki amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir:

4.1) Tıp alanında çalışan tüm Medikal Fizikçileri mesleki ve sosyal bir çatı altında toplayarak bilimsel ve sosyal yönden gelişmelerini sağlamak.

4.2) Türkiye’de Medikal Fizik olarak ayrı bir anabilim dalı ,bilim dalı ve uzmanlık alanı olarak tanıtılmasını sağlamak

4.3) Medikal Fizik bilimini çağdaş standartlara uygun tutabilmek, sürekli yenileyip güçlendirmek, araştırma ve çalışma faaliyetlerine destek olmak, tanı ve tedavide kullanılan cihazların uluslararası standartlara uygun çalışması ve güncellenmesi için ulusal test, kalite kontrol ve kalibrasyon standartlarının oluşmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları yapmak.

4.4) Medikal Fizikçilerin çağdaş standartlara uygun bilimsel faaliyetlerde ve çalışma koşullarında olmasını sağlamak. Bu alanda sürekli yenilenip çağdaş teknolojik ve teknik gelişmeleri izlemeyi ve içinde olmayı sağlayacak eğitim faaliyetlerine katılmaya destek olmak.

4.5) Medikal Fizik konularını içeren ve özellikle kanser tanı ve tedavisindeki gelişmeleri yansıtan bilimsel toplantıları (kongre, konferans, sempozyum, seminer ve eğitim kursları) düzenlemek

4.6) Ülkemizde eğitim ve öğretim kurumlarında Medikal Fizik eğitim, öğretim ve uygulanmasında belirli bir düzen ve standart getirilmesi yolunda çalışmalar yapmak, burs olanakları yaratmak, Medikal Fizik eğitiminin akreditasyonunu sağlamak.

4.7)  Medikal Fizikçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, korunmasının sağlanması çalışmalarını yapmak ve bu konuda ilgili kuruluşlar ile iletişim halinde olmak

4.8) MFD üyelerinin bir araya gelmesini sağlayacak, mesleki ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek aktivitelerde bulunmak

4.9) Aynı veya benzer amaçlara yönelmiş ulusal ve uluslar arası diğer bilimsel ve meslek dernekleriyle ilişki kurmak ve gerektiğinde bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, mesleki üstün başarı sağlayan kişilere bilim, teşvik ve hizmet ödülleri ihdas etmek

II. BÖLÜM

ÜYELİK

Üyelik Koşulları

Madde 5 - Fiil ehliyetine sahip, Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kişiler Derneğe üye olabilirler.

Üyelik Türleri

Madde 6 - MFD’nin Asli, Onursal ve Öğrenci olmak üzere üç tür üyeliği vardır.

6.1) Asli Üyeler: Medikal fiziğin çeşitli alanlarında çalışmakta olan üniversitelerin fizik, fizik mühendisliği, nükleer enerji mühendisliği, fizik öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar “Asli üye” olabilirler.

6.2) Onursal Üyeler: MFD amaçlarına katkıda bulunan kişi ve kurumlarla, Medikal Fizik alanına hizmet ve yararlı olan kişilere, asli üyelik şartları aranmadan yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile onursal üyelik verilir. Tüm toplantılara katılma hakkı olan onursal üyeler aidat ödemez ve oy hakkı yoktur.

6.3) Öğrenci Üyeler: Medikal fiziğin çeşitli alanlarında yüksek lisans eğitimine devam edenler “Öğrenci Üye” olabilirler. Öğrenci üyeler aidat ödemez ve oy hakkı yoktur.

Üyelik İşlemleri

Madde 7 - Üyelik koşullarını içeren adayların MFD’ye kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

7.1) Aday Üyelik Formu'nu doldurup imzalar ve ekleri ile birlikte MFD Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar.

7.2) Üyelik Formu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç 30 gün içinde gerekli araştırma ve inceleme yapılır, Yönetim Kurulunca karara bağlanarak 15 gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi istenir.

7.3) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra Dernek Üye Defteri'ne kimliği ve üyelik kararı işlenir ve Üye Kimlik Belgesi verilir.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 8 - Üyelikten çıkma ve çıkarılmaya ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

8.1) Üyelikten çıkma: Her üye, MFD Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek suretiyle MFD üyeliğinden çıkabilir. Çıkan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

8.2) Üyelikten çıkarılma nedenleri:

8.2.1. MFD Ana Tüzük hükümlerine aykırı davranılması,

8.2.2. Yönetim Kurulu uyarısına rağmen ödentinin ardışık 2 yıl ödenmemesi,

8.2.3. Meslek onurunu küçük düşürecek bir davranışta bulunulması,

8.2.4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak

8.2.5. Yüz kızartıcı suçlarla hüküm giyilmesi hallerinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile üyelikler sona erer.

8.3) Üyelik sıfatı sona eren üyenin MFD Üye Defteri'ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

8.4) Ölen üye dışında çıkan ya da çıkarılan üyenin ödentileri, katılma payları ya da borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

III. BÖLÜM

DERNEK ORGANLARININ KURULUŞLARI GÖREV VE YETKİLERİ

 

Dernek Organları

Madde 9 - MFD organları aşağıda belirtildiği gibidir:
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu

Genel Kurul

Madde 10 - Genel kurul, MFD’nin en yetkili karar organı olup olağan olarak iki yılda bir Kasım ayında, Genel Kurula katılma hakkına sahip Asli üyelerin salt çoğunluğunun katılması ile Medikal Fizik Kongresi’nin düzenlendiği kongre merkezinde yapılır. Kongre’nin yapılamadığı halde Dernek merkezinin bulunduğu yerde Yönetim Kurulunun alacağı karara göre Derneğin amaç ve çalışma konularına uygun bir yerde toplanarak çalışmalar yapılır.

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Madde 11 - MFD Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.

11.1) Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini saptar.

11.2) Genel kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi Derneğin internet sitesinden veya bildirdikleri cep telefonlarına kısa mesaj atılarak veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle yazılı olarak Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

11.3) Bu çağrı ile salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ilk toplantıdan en az yedi gün, en fazla 3(üç) hafta sonra yapılacak olan ikinci toplantı yetersayı aranmaksızın katılan asli üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asli üyeleri tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

11.4) Toplantının çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi aynı yöntemle yazılı olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

11.5) Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Madde 12 - Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

 

12.1) Dernek asli üyelerinden oluşan  Genel Kurul Üyeleri, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Listesi”ndeki adları karşısına imza atarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyelerin sayısı ile toplantı yeter sayısının sağlanıp sağlanamadığı Yönetim Kurulu üyeleri veya onlar tarafından görevlendirilen görevliler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

12.2) Genel Kurul, Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve iki Divan Yazmanı seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir.

12.3) Genel Kurul’da gündeme bağlılık esası geçerlidir ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı istemi ile Genel Kurul Divanı gündemde olmayan konu veya konuları gündeme almaya zorunludur. Bundan sonra gündem değiştirilemez ve gündemde olmayan konular Genel Kurulda görüşülemez.

12.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi imza karşılığında kullanmak zorundadır. Onursal ve öğrenci üyeler Genel Kurul’a gözlemci olarak katılabilirler. Oy hakları yoktur.Şube üyelerinin hepsi genel kurulda oy kullanma hakkına sahiptir.

 

12.5) Genel Kurulda karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Tüzük değişikliği ile MFD’nin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yetersayılar aranır.

12.6) Asli Üyeler oy pusulalarına ayrı ayrı seçilecek yönetim kurulu ve denetim kurulu sayısı kadar aday yazmakla yükümlüdür. Eksik, fazla ve/veya aday olmayan üyelerin olduğu oy pusulaları iptal edilir.

12.7) Genel Kurul toplantısında görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

12.8) Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulu ile MFD’nin diğer organlarına seçilen asli ve yedek üyeler listesini içeren Genel Kurul sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Olağanüstü Genel Kurul

 Madde 13 - Olağanüstü Genel Kurul, Tüzük’te öngörülen olağan toplantılarının dışında, gerekli görülen ya da zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

13.1) MFD üye sayısının beşte birinin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu ile

13.2) Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki oy çoğunluğu ile alacağı karar ile

13.3) Denetim Kurulu’nun Dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar durumunda, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır, gündem dışı hiçbir madde eklenip görüşülemez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14 - Aşağıdaki hususlar Genel Kurulun görev ve yetkileri içindedir.

14.1) Mevzuat doğrultusunda MFD’nin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak, Dernek Şubelerinin açılmasına karar vermek

14.2) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe uygulama yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini ile üye giriş ve yıllık ödenti miktarlarını görüşüp onaylamak, Yönetim ve Denetleme kurullarının faaliyet raporlarını tartışarak ibra etmek

14.3) Yönetim ve Denetim Kurulu asli ve yedek üyelerini seçmek. Bunun için her kurulun seçiminde asli üye sayısından en az bir misli sayıda aday saptaması yapar ve gizli oy açık tasnifle yapılan seçimde en çok oy alanlar kurulun asli üyeleri olur. Oyların eşitliği halinde eşit oy alanlardan mesleki kıdemi fazla olanın oyu fazla sayılır. Sonraki üyeler yedek listesini oluşturur.

14.4) Yönetim Kurulunca dernek çalışmalarıyla ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri görüşerek aynen veya değiştirerek onaylamak

14.5) MFD organlarını denetlemek, gerektiğinde organlardaki üyeleri görevden alabilmek ve yerlerine seçim yapmak

14.6) MFD tüzüğünün değiştirilmesine yönelik Yönetim Kurulu taslağını görüşüp karara bağlamak

14.7) Asli, Öğrenci ve Onursal üyeliğe kabul ve çıkarılmalar ile ilgili son kararı vermek.

14.8) MFD üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak

14.9) İbra edilmeyen Yönetim Kurulu hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vermek

14.10) MFD’nin uluslararası ilişkilerini tartışmak ve benzer kuruluşlara üyeliklerine ve üyelikten ayrılmalarına karar vermek

14.11) MFD’nin ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

Yönetim Kurulu Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 15 - MFD faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu organ MFD Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu’nun oluşumu, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

15.1) Yönetim Kurulu, (7) asli ve (5) yedek üyeden oluşup seçildiği Genel Kuruldan itibaren iki yıl süre ile görev yapar.

15.2) Yönetim Kurulu, seçimi izleyen en geç 2 hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantıda kendi arasında Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter, Sayman olmak üzere iş bölümü yapar. MFD’yi Başkan veya gerektiğinde Yönetim Kurulu kararıyla diğer Yönetim Kurulu üyeleri temsil eder. Bir üye üst üste en fazla iki dönem başkanlık yapabilir.

15.3) Yedek üyeler, boşalan asli üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısının altına düşerse yeniden seçim için, kalan Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır.
Çağrı yapılmazsa Dernek üyelerinden birisinin istemi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi, üç Dernek üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

15.4) Yönetim Kurulu her ay en az bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı dört olup kararlar salt çoğunlukla alınır.

15.5) Mevzuat ve Tüzük hükümleri ile Genel Kurul kararlarını uygular; amaç ve çalışma konularını gerçekleştirir.

15.6) Yıllık çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe uygulama yönetmeliğini, gelir ve gider çizelgelerini hazırlar, uygulamasını yapar ve üye yıllık ödenti miktarını belirlemek üzere Genel Kurula öneride bulunur, bir önceki yılın çalışma dönemi raporu ile bilanço gelir ve gider çizelgelerini hazırlar.

15.7) Her yıl en az bir defa geniş çapta bilimsel bir toplantı düzenler.

15.8) Bilimsel toplantılar ve kurslar düzenler.

15.9) Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasını Genel Kurula teklif eder.

15.10) Genel Kurul toplantılarının tarih, saat, yer ve gündemini saptar.

15.11) Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteleri kurar ve raporları hakkında karar alır.

15.12) İktisadi işletme kurulması konusunda Genel Kurula öneride bulunur, MFD çalışmalarını yürütmek amacıyla gerektiğinde ücretli personel çalıştırır.

15.13) MFD Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp tasarı ve taslakları Genel Kurulun onayına sunar.

15.14) Temsilciliklerin açılması ya da platformların oluşturulması için karar verir. Şube açılması için gerekli işlemleri yürütür.

15.15) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurur.

15.16) MFD’nin yılsonu faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenlenecek beyannameyi her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verir.

Denetim Kurulu Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 16 - MFD’nin yetkili denetim organı Denetim Kurulu’dur.

16.1) Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen üç asli ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir ay içinde yapacağı ilk toplantısında, bir Başkan ve bir Sözcü seçer. Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.

16.2) Denetim kurulu, MFD tüzüğünde belirtilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetleri inceler ve denetler.

16.3) Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgelerinin mevzuat ve Tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını araştırır ve inceler.

16.4) Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunur, geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini inceler.

16.5) Denetim Kurulu yukarıda belirtilen inceleme ve araştırmalarını, altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetim sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu ile Genel Kurula sunar. Lüzumlu gördüğü hallerde olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısında bulunur.

Kurullardan Ayrılmış Sayılmaya İlişkin Hükümler

Madde 17 - Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asli üyeliğe çağrılır.

İç Denetim

Madde 18 - MFD her türlü denetime açık olduğu gibi Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, yapılan ya da yapılamayan çalışmaları ve uygulamaları, iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliğini ve verimliliğini, mali raporlama sisteminin güvenilirliliğini, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler ve değerlendirir. Denetim sonuçları, yetkisine giren organlar tarafından gereken kararları da alarak iç denetimin gerekleri yerine getirilir.
Gerekirse, bağımsız denetim kuruluşlarına iç denetim yaptırılabilir.

 

IV. BÖLÜM

ŞUBELER, TEMSİLCİLİKLER VE PLATFORM OLUŞTURMA

Şubelerin Kuruluşu

Madde 19 - Genel Kurul kararı uyarınca şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlar arasından en az üç kişi Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınarak, Dernekler Yönetmeliği hükümleri uyarınca, şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler yörenin mülki idare amirliğine gönderilir.

Hukuksal Durum

Madde 20 - Şubeler, mevzuat ve Tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı, hak ve varlığı Dernek bünyesine dâhil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek Merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri ''Şubeler Yönetmeliği'' hükümleri uyarınca belirlenmiş, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.

Şubelerin Organları, Görev ve Yetkileri:

Madde 21 - Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

21.1)  Şube Genel Kurulu, Merkez Genel Kurulu olağan toplantısından iki ay önce Eylül ayında toplanır.

21.2) Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda açık oyla seçilen beş asli ve beş yedek üyeden oluşur.

21.3) Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda seçilen iki asli ve iki yedek denetçiden oluşur.

21.4) Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Tüzüğün Dernek Genel Kurulu ile ilgili maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

21.5) Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Tüzüğün Yönetim Kurulu ile ilgili maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

21.6) Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Tüzüğün Yönetim Kurulu ile ilgili maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

21.7)Şube üyeleri aynı zamanda derneğin merkez üyesi olduklarından Dernek Genel Kurulu’na katılmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptir.

21.8) Bu Tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri şubeler için de geçerli olup, uygulamaya ve merkez - şube ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak "Şubeler Yönetmeliği"nde gösterilir.

Genel Merkezin Giderine İştirak Payı

Madde 22 - Şubeler, gayri safi hâsılatın en az %5’ini genel merkez emrine iştirak payı olarak tahsis ederler.

Kapatılan Şubelerin Hesaplarının Tasfiyesi ve Malları

Madde 23 - Kapatılan şubelerin hesapları, genel merkezin görevlendirileceği bir heyet tarafından tasfiye edilir ve kalan şube malları genel merkeze intikal eder.

Temsilcilikler

Madde 24 - Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açılabilir. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, MFD Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilciliklere ilişkin kural ve yöntemler “Temsilcilikler Yönetmeliği”nde belirlenir.

Platform Oluşturma

Madde 25 - MFD, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulunun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca plâtformlar oluşturabilir. Platformların oluşturulmasına ilişkin kural ve yöntemler “Platformlar Oluşturma Yönetmeliği”nde belirlenir.

 

V. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Çalışma Dönemi, Bütçe Uygulaması ve Gelir Kaynakları

Madde 26 - MFD’nin çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. MFD’nin bütçesi, yıllık bütçe uygulama yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşmaz. Yıllık Bütçe Uygulama Yönetmeliğinde; üyelerin giriş ve yıllık ödentileri ile ödeme süreleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konularla benzer konular gösterilir. MFD’nin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

26.1) Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödenti: MFD'ye üye olmak için ödenen giriş ödentisi ve asli üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu yıllık ödenti.

26.2) MFD amacına uygun çalışma ve hizmet konularındaki kongre, seminer, sempozyum, vb. faaliyetlerde yapılan bağışlar.

26.3) Balo, yemek, çay, gezi, konser, vb. faaliyetlerde yapılan bağışlar.

26.4) Her türlü bağış ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.

26.5) MFD amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde kişi veya kuruluşlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla, ne kadar borçlanacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi gereklidir. Borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

26.6) MFD, Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir ve kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

26.7) MFD mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Gelir ve Giderlerde Usul ile Dernek Defterleri

Madde 27 - MFD gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Gelirlerin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Gelirlerin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile gelirlerin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar, Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.
MFD gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. MFD tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir ve defterler dernekler biriminde ya da noterde onaylattırılır.

 

VI. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

 

Taşınmaz Mal Edinme

Madde 28 - MFD, Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde ayni hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirilmek zorunluluğundadır.

Tüzük Değişikliği

Madde 29 - Tüzük değişikliğinin görüşüldüğü Genel Kurul üye tamsayısının 2/3 katılımıyla gerçekleşir. Değişiklik teklifleri maddeler ve/veya bir bütün halinde oylanır. İlk toplantıda yeterli sayıda katılım olmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu sayı merkez yönetim, denetim kurullarının asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. Değişiklik tekliflerinin kabul edilmesi için her halükarda katılanların 2/3 oyu gereklidir.

29.1) Tüzük değişikliği sonrası 2013 yılı Kasım ayı içerisinde yapılacak Medikal Fizik Kongresi esnasında Olağanüstü Genel Kurulun yapılması zorunludur.

MFD’nin Feshi

Madde 30 - MFD, özellikle fesih için çağrılmış bulunan Genel Kurulda, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ünün hazır bulunacağı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile feshedilir.
İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri toplantıya çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asli üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve fesih kararının, hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.
MFD’nin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde yörenin mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurulunca fesih kararı verilince derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Fesih halinde MFD’nin tüm mal, para ve hakları Türkiye Kızılay Derneği’ne devredilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 31 - MFD Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmelikler

Madde 32 - MFD Tüzüğü Hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve gerek gördüğünde Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelikler hükümleri ile birlikte uygulanır.

MFD Kurucu Üyeleri

Madde 33 - MFD 1988 yılında kurulmuştur. Kurucu üyeleri kimlikleri aşağıda belirtilen T.C. vatandaşı kişilerdir.
Dr. Seyfettin KUTER
Dr. A. Özdemir SOYBERK
Fiz. Erol LAÇİN
Dr. Engin KANAN
Fiz. Gökçen KIRTILOĞLU
Fiz. Sedat YAŞAR
Fiz. Gönül KEMİKLER
Fiz. İsmail ÖZBAY
Fiz. Alpar KALABAY
Fiz. Nazmi OĞUZ

Yürürlük

Madde 34- Bu Tüzük, Olağanüstü Genel Kurulun ________ tarihli kararı gereğince Dernekler Masasının onayı ile yürürlüğe girecektir.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. İsmail Özbay
Doç. Dr. Bayram Demir
Yrd. Doç. Dr. Aydın Çakır
Yrd. Doç. Dr. Murat Okutan
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt
Dr. Tülay Ercan
Fiz. Uzm. Füsun ŞentürkKONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ